Tävlingen

De första elektroniska studentproven ordnades hösten 2016. Provet bygger på den systemarkitektur som testats i kursprovsprogrammet Abitti, där både servrarna och examinandernas datorer startas upp via USB-minnen. Det är ett fungerande – men ingalunda idealiskt – koncept.

Vi samlar in idéer om det digitala studentprovets framtid genom att ordna en öppen tävling, där deltagarnas uppgift är att beskriva en genomförbar digital plattform för studentprovet. De ska ta fram tekniska lösningar som underlättar anordnandet av provet, skonar oss från USB-minnen och förbättrar informationssäkerheten under provtillfället.

Tävlingsbidragen ska innehålla förslag på en lösning för det digitala studentprovet som är genomförbar med befintlig teknik. Bidragen kan innehålla en Proof of Concept-lösning, men det är inte nödvändigt. Det kan mycket väl räcka till med en beskrivning av tekniken och principerna för systemet. Dessutom innehåller ett väl utformat tävlingsbidrag även en övergripande beskrivning av lösningen med tanke på användbarhet, underhåll, dataskydd och kostnader.

Information om det nuvarande elektroniska studentprovet finns exempelvis på följande ställen:

  • Vi har samlat på tävlingens webbplats material om användare, betingelser, den nuvarande elektroniska provmiljön och möjliga utvecklingsriktningar.
  • Allmänna föreskrifter och anvisningar för studentprovet (https://www.ylioppilastutkinto.fi/se/studentexamen/foereskrifter), speciellt bilagorna 1 och 2.
  • Studentexamensnämndens kursprovssystem Abitti (https://www.abitti.fi) är en fungerande demoversion av det nuvarande provsystemet. Studentprovssystemet är på många sätt identiskt med Abitti.
  • Uppgifterna i övningsprovet våren 2016 och beskrivningarna av bra svar (https://www.ylioppilastutkinto.fi/se/studentexamen/ovningsprov-6-4-2016) ger en bild av provuppgifterna.

De ovan nämnda dokumenten innehåller inte nödvändigtvis all den information som behövs. Därför kan deltagarna i tävlingen ställa frågor till utvecklarna av det elektroniska studentprovet via webbplatsen. För att alla berörda ska få tillgång till samma information svarar studentexamensnämnden inte på frågor som ställs privat eller på andra plattformar. Viktig information om tävlingen förmedlas via Twitter, #hackabi2. Deltagarna kan självfallet också använda andra källor än de ovan nämnda som underlag för sitt bidrag.

Tävlingsbidragen eller länkarna till bidragen ska skickas per e-post till lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. Meddelandet kan exempelvis innehålla en länk för nedladdning av bidraget. Tävlingstiden slutar den 15 januari 2017. Deltagarna får publicera sina bidrag före detta datum. Det är tillåtet att delta i tävlingen med signatur.

Tävlingsjuryn består av design director Markus Berg (Futurice Oy), IT-specialisten Petteri Järvinen, cyber security advisor Erka Koivunen (F-Secure Oy) och senior consultant Toni Strandell (Reaktor Oy).

Studentexamensnämnden förbinder sig att lösa in de tre bästa tävlingsarbetena för 1 000 euro var. För detta behöver nämnden deltagarens (deltagarnas) personuppgifter. Tävlingsbidrag kan också lämnas av en sammanslutning som har ett FO-nummer (företag eller organisation).

Tävlingsbidrag

Tävlingsbidraget ska innehålla en beskrivning av eller ett tillräckligt konkret koncept för den föreslagna lösningen samt dess tekniska utformning och generella funktion. Bidragen ska licenseras med öppna licenser (t.ex. PD, CC, GNU FDL) och de är offentliga omedelbart efter tävlingstidens slut. Deltagarna får publicera sina bidrag före detta datum. Deltagarna får fritt välja i vilken form...

Read more ...

Beskrivning av användargrupperna

Beskrivningen av användargrupperna är avsedd att hjälpa tävlingsdeltagarna att bilda sig en uppfattning av helheten. Tävlingsbidraget bör tillgodose olika användargruppers behov. Vilken grupp (vilka grupper) som påverkas jämfört med nuläget beror på bidraget. Den numerärt största användargruppen är examinanderna. De ska ha en tillräckligt förutsebar och fungerande provsituation. De ska under provet inte behöva tänka...

Read more ...

Anordnande av studentprovet

Studentprov är ett individuellt prov som ska mäta examinandernas kunskaper enligt gymnasiets läroplan. Proven ordnas två gånger om året, med andra har varje ämne två provdatum under ett år. Provuppgifterna utarbetas på studentexamensnämnden, oftast av en grupp på 3–8 personer vid nämnden. Provet utarbetas som en helhet där uppgifterna kompletterar varandra vad gäller kravnivå, innehåll...

Read more ...

Nuvarande systemarkitektur

Det nuvarande systemet för kursprov fungerar bra. Det har använts med framgång i fyra elektroniska studentprov och över yli 23 000 kursprov med cirka 360 000 givna provsvar. Det har avlagts prov på nästan 2 000 enhetsmodeller med detta system. Det nuvarande elektroniska studentprovet ordnas i ett slutet lokalt nät på gymnasiet. I nätet finns två...

Read more ...

Utmaningar med det nuvarande utförandet

Det finns många utmaningar med det nuvarande sättet att anordna elektroniska studentprov. Provarrangemanget bygger på USB-stickor vars kvalitet är mycket varierande. Det är svårt att veta stickornas verkliga skrivhastighet när de anskaffas. När examinanderna använder stickorna är den viktigaste egenskapen skrivhastigheten för skivavbildningarna eftersom det skrivs otaliga stickor. I serveranvändning är den viktigaste egenskapen skrivhastigheten...

Read more ...

Möjliga metoder

Det enklaste sättet att ordna det elektroniska provet är att examinanderna installerar på sina datorer ett OS-anpassat program för provet. Programmet skulle följa med hur datorn används och göra det möjligt att genomföra provet. Provprestationerna skulle lagras i minst två medier. Programmet kan sedan raderas från datorn efter provet. Datorns standardoperativsystem skulle göra provmiljön lättare...

Read more ...