Anordnande av studentprovet

Studentprov är ett individuellt prov som ska mäta examinandernas kunskaper enligt gymnasiets läroplan. Proven ordnas två gånger om året, med andra har varje ämne två provdatum under ett år. Provuppgifterna utarbetas på studentexamensnämnden, oftast av en grupp på 3–8 personer vid nämnden. Provet utarbetas som en helhet där uppgifterna kompletterar varandra vad gäller kravnivå, innehåll och svarstyp (uppgiftsbeskrivning).

Examinandernas prestationer på samma examenstillfälle jämförs sinsemellan. Om examinanderna på ett och samma examenstillfälle har skrivit olika slags prov, är det inte möjligt att jämföra prestationerna på ett tillförlitligt och rättvist sätt. Provet måste alltså lyckas för alla examinander på provdagen. I projektet för elektroniskt studentprov är det inte möjligt att ändra på provets organisation, trots att flera prov per år för mindre grupper skulle göra provarrangemangen lättare och minska på kostnaderna för misslyckanden.

Studentexamensnämnden, gymnasierna och examinanderna delar på kostnaderna för att anordna studentproven. Examinanderna betalar en examensavgift som täcker utarbetande och bedömning av uppgifterna i nämnden. Examinanderna ska också ha egen utrustning, det vill säga dator som används i provet. Gymnasierna får tillhandahålla datorer för examinanderna, men det kan inte krävas i det nuvarande ekonomiska läget.

Gymnasierna sköter de praktiska arrangemangen för provet. I det nuvarande elektroniska studentprovet omfattar de strömförsörjning till provlokalen, dataförbindelserna, reservbatteri för strömförsörjning och servrar. Nämnden svarar för programvaran för proven, anvisningarna och USB-stickorna som används i det nuvarande elektroniska studentprovet. Ingen av parterna har möjlighet att använda betydligt mer resurser än i dag på provarrangemangen. Det finns inte heller någon enkel lösning för överföring av resurser mellan parterna (t.ex. SEN kan inte ta ut en högre examensavgift och tillhandahålla en dator för alla gymnasieelever).

Om studentprov stadgas i följande lagar:

  • Lag om anordnande av studentexamen (672/2005)
  • Gymnasielag (629/1998)

Vid studentexamen iakttas tillgänglighet och specialgrupper kan ansöka om specialarrangemang för att kunna avlägga proven.