Kilpailutyöt ja tuomarien palaute

Kilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä kahdeksan työtä. Yhtään työtä ei jouduttu hylkäämään.

Työn nimi Tekijä Lisenssi
1 Miten sähköistä ylioppilaskoetta voisi kehittää? Roni Juntunen CC by
Tuomari A
Työ käy läpi erilaisten virtualisointiratkaisujen hyviä puolia ja haasteita. Ehdotus tulevaisuudesta jää kuitenkin aika kevyeksi ja täysin uusia ideoita työssä ei käytännössä ollut. Virtualisoinnin tuomat uudet haasteet, mm. isäntäkäyttöjärjestelmän läsnäolo, useamman alustan (windows, mac, linux) vaatimat ohjelmistot ja koeohjelmiston asennus kunkin kokelaan koneelle ja päivitettävyyden hankaloituminen sivuutetaan maininnalla.Tuomari B
HYVÄÄ: Hyvää peruspohdintaa PXE:n ja virtualisoinnin välillä. Virtualisoinnin etuja esitelty hyvin.
HUONOA: Ratkaisu jää vielä hieman kevyelle tasolle, eikä tätä työtä voida käyttää valittavan ratkaisun perustana tällaisenaan. Myös virtuaalikoneen konfiguroiminen disabloimaan koneen isäntäkäyttöjärjestelmän toiminnot saattaa tuottaa hankakuuksia.

Tuomari C
Verkkobuutti ja virtualisointiratkaisu. Virtualisoinnin käytännön toteutus omissa koneissa olisi hankalaa.

Tuomari D
Opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämisen mahdollistava verkkokäynnistykseen ja virtualisointiin perustuva ratkaisu. Ansiokkaasti dokumentoitu ratkaisuehdotus, joka esittelee ehdotuksen edut nykytilaan nähden, punnitsee ratkaisun erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Ratkaisun kantavana teemana on parantunut hallittavuus, nykyistä pienempi riippuvuus oppilaan laitteen ominaisuuksista ja mahdollisuus ratkaista turvallisuus koululaitoksen hallinnoimasta virtualisoidusta ympäristöstä käsin. Opiskelijan laitteelle asetetut tehovaatimukset ovat nykyistä suuremmat. Ratkaisusta on mahdollistaa hyödyntää osia, vaikka BYOD-filosofia hylättäisiinkin.

2 Introducing Trust into the Digabi Platform Samuel Laurén  CC BY-ND 4.0
Tuomari A
Työ keskittyy kuvaamaan TPM (trusted platform modules) hyödyntämistä varmistamaan, että ajossa on muuntelematon DigabiOS-käyttöjärjestelmä. Ratkaisu kohdistuu tarkoin rajattuun osaongelmaan, eikä ota kantaa esim. muistitikkulogistiikan hankaluuteen.Tuomari B
HYVÄÄ: Vakuuttava ja analyyttinen tutkielma TPM-teknologian mahdollistamista tietoturvaeduista. Otettavissa käyttöön jo nyt.
HUONOA: Ehdotuksessa ratkaistaan nykyisen mallin tietoturvariskit, mutta ei esitetä ratkaisuja muihin ongelmiin. Jossain vaiheessa USB-muotoisesta ratkaisusta on syytä luopua, jota tässä ei käsitellä lainkaan.

Tuomari C
Tekninen, analyyttinen ratkaisu, jossa tietoturva hyvin esillä.

Tuomari D
Opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämisen mahdollistava paikallisella tietokoneella ajettava ratkaisu. Koeympäristö ajetaan paikallisella laitteella. Ratkaisua vaativaksi ydinongelmaksi esitetään opiskelijan mahdollisesti yrittämän vilpin estäminen tai havaittavaksi tekeminen. Kuvaus etenee loogisesti ehdottamaan eheyssuojattua Linux-pohjaista (TPM ja Integrity Measurement Architecture) ympäristöä, jossa eri keinoin pyritään varmistumaan, ettei työasemalla ajettavaa koodia voida muuttaa tai ettei koeympäristöstä päästä “pakenemaan”.  Eheystarkistuksessa hyödynnetään TPM-sirua ja palvelimella olevaa profiilia Strongswan-VPN-ohjelmiston avulla. Ratkaisua on mahdollista hyödyntää vaikka BYOD-filosofia tulevaisuudessa hylättäisiinkin.

3 Ratkaisu USB-muistien logistiikkaan Jaakko Pyykkö WTFPLv2
Tuomari A
Työ ehdottaa kirjoituksissa käytettävien muistitikkujen hankinnan ja polttamisvastuun siirrettävän kouluille. Tämä poistaisi logistisia haasteita YTL:ltä, mutta loisi koko joukon uusia haasteita huonolaatuisista tikuista polttovirheisiin. Työ ei esittele, eikä käsittele mahdollisia uusia haasteita.Tuomari B
HYVÄÄ: –
HUONOA: Työ ei ole laajuudeltaan soveltuva kilpailutyöksi

Tuomari C
Käsin tekstattu ehdotus jpeg-kuvana. Tikkujen kirjoittaminen kouluissa ei edes toimiessaan olisi merkittävä parannus.

Tuomari D
Pikkunäppärältä kikkailulta vaikuttava ylimalkaisesti dokumentoitu ratkaisuehdotus. Ehdottaja näkee, että ratkaisu eliminoisi USB-tikkujen valtakunnallisen jakelun synnyttämän oletetun logistisen haasteen. Kuvauksen perusteella korvaavan järjestelmän rakentaminen tuskin vielä onnistuisi, ainakaan ilman että se synnyttää uusia logistisia haasteita.

4 Network based distribution of the Abitti Platform Jari-Matti Mäkelä  CC by
Tuomari A
Työ kuvaa ratkaisua, jossa verkosta käynnistettään kokelaskäyttöjärjestelmä. Järjestelyn etuja ja varsinkin haasteita nostetaan esiin ja pohditaan niiden vakavuutta, sekä esitetään ratkaisuja. Työ pyrkii ratkaisemaan muistitikkuihin liittyvää problematiikkaa ilman, että koko järjestelmä tarvitsisi toteuttaa uudestaan. Ratkaisu nojaa kokelaiden omiin tietokoneisiin, mikä voidaan nähdä jatkumona nykymallille.Tuomari B
HYVÄÄ: Pätevä esitys network-bootin puolesta. Erinomaisen yksityiskohtainen ja teknologisen toteutuksen kannalta pitkälle viety ratkaisu, joka poistaa tarpeen USB-tikkujen käytöltä.
HUONOA: Ratkaisu ei toimi koneilla, jotka eivät tue network-boottia. Mikäli tämä rajaa pois liian suuren osan nykyisistä laitteista, ei tätä sinällään hyvää ratkaisua välttämättä kannatane valita.

Tuomari C
Hyvin mietitetty verkkobuuttiratkaisu, joka olisi toteutettavissa. Tietoturva hyvin huomioitu.

Tuomari D
Opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämisen mahdollistava verkkokäynnistykseen perustuva ratkaisu jossa koeympäristö ajetaan paikallisella koneella. Verkkokäynnistyksen (PXE) avulla ladataan paikallinen Linuxiin pohjautuva koeympäristö. Ehdotus toteaa pilvipohjaisen ratkaisuun siirtymisen olevan ennenaikaista, perusteena pilveen siirtymisen edellyttävä perinpohjainen arkkitehtuurin muutos. Nykyiseen paikalliseen USB-käynnistykseen liittyvät haasteet kuvattu monipuolisesti. Erityismaininta verkkokäynnistykseen liittyvien (leimallisesti lähiverkkotekniikasta johtuvien) tietoturvahaasteiden ansiokkaasta kuvaamisesta. Ratkaisua on mahdollista hyödyntää vaikka BYOD-filosofia tulevaisuudessa hylättäisiinkin.

5 Hackabi2 -kilpailutyö Ari Potkonen CC 4.0
Tuomari A
Työ ehdottaa kokelaan muistitikuille poltettavan ohjelmiston, jonka päivittämistarve on huomattavasti nykyistä harvempi. Tämä vähentäisi kouluilla tehtävän polttamisen määrää koeviikoilla, mutta ei välttämättä helpottaisi ylioppilaskirjoitusten järjestämistä, koska koulut joutuisivat varastoimaan ja hallinnoimaan muistitikkuja.Tuomari B
HYVÄÄ:
HUONOA: Työ ei ole laajuudeltaan riittävä, eikä  valittua ratkaisua pohdita eri näkökulmista riittävästi, vaan se lähinnä keskittyy muutamaan yksityiskohtaan. Ratkaisu ei poista tarvetta USB-tikuille.

Tuomari C
Onko usb-tikkujen versiointi oikea ongelma? Kahden osion tikku toisi uusia ongelmia.

Tuomari D
Opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämisen mahdollistava verkkokäynnistykseen perustuva ratkaisu. Ehdottaja näkee USB-käynnistykseen perustuvassa nykymallissa ongelmaksi USB-tikkujen tiheän versionnin tarpeen. Verkkokäynnistys ja palvelimelta ladattavien keskitetysti hallinnoitujen virtualisoitujen koeympäristöjen lataaminen vähentäisi oleellisesti USB-tikkujen versioinnin tarvetta. Ratkaisusta on mahdollista hyödyntää osia vaikka BYOD-filosofia tulevaisuudessa hylättäisiinkin.

6 Det här är mitt bidrag Lennart Jern CC by 4.0, MathQuill Mozilla Public License, v. 2.0
Tuomari A
Työ ottaa kantaa miten matematiikan ja fysiikan kokeita ja niiden vaatimia notaatioita voisi hallita selainpohjaisessa ratkaisussa. Ratkaisu keskittyy hakemaan näkökulmia, joilla tämä olisi mahdollisimman helppoa kokelaan kannalta. Tämän lisäksi työ esittelee mahdollisuuden käyttää Raspberry Pi:tä ja vastaavia kevyttietokoneita kokeilaiden päätelaitteina. Työssä on laskelma tämän kustannuksista yhdestä näkökulmasta, mutta ratkaisun haasteita ei käsitellä käytännössä ollenkaan.Tuomari B
HYVÄÄ: Hyvä perustason thin client -konsepti erinomaisilla esimerkeillä käytännön toteutuksesta. Kolmannen osapuolien moduulien käyttäminen tekee ratkaisusta parhaimmillaan helposti kehitettävän ja tulevaisuuden tarpeisiin mukautuvan.
HUONOA: Laitekustannukset vaikuttavat mittavilta. Ratkaisu pohjautuu myös kovasti Jupyter-palveluun, joka toimii parhaiten matemaattis-luonnontieteellisiin oppiaineisiin. Työssä ei pohdita vaihtoehtoisia palveluita, tai esitellä käyttöönottosuunnitelmaa nykyisen palvelun ohella.

Tuomari C
Ei ihan vastaa tehtävänantoa.

Tuomari D
Ratkaisu hylkää filosofian, jossa koeympäristö rakennetaan opiskelijan omien laitteiden varaan. Sen sijaan ehdotetaan Thin Client -ratkaisua, jossa ajettaisiin valmista Jupyter-pilvipalvelua, johon on integroitu valmiita kokeen läpivientiä helpottavia komponentteja. Kuvaus on enemmänkin Jupyterin tuote-esittely kuin ehdotus yo-kokeen teknisen alustan uudistamisesta. Tutustumisen arvoinen toki sellaisena!

7 Ylioppilastutkinto 2020 Vertebratan CC 4.0
Tuomari A
Työ ehdottaa kokonaisvaltaista muutosta kokeen tarvitsemien fyysisten elementtien omistajuusmallissa nykyiseen verrattuna. Koulut omistavat ja hallinnoivat kokelaiden käyttämät koneet, joille on asennettu kokeen tarvitsema käyttöjärjestelmä. Ratkaisu korostaa oppilaiden tunnistamista kokeeseen. Oppilailla on kullakin oma YTL:n tuottama avain (ei selvinnyt onko tämä fyysinen, ulkoamuistettava vai koneeseen asennettu), sekä usb-pohjainen avainratkaisu. Työn ehdottama malli tekisi koneiden säilyttämisestä ja päivittämisestä hankalaa ja työlästä kouluille. YTL:n tarvitsisi toimittaa kullekin kokelaalle henkilökohtainen usb-tikku ja erinäisiä avaimia. Tämä olisi iso logistinen hankaluus.Tuomari B
HYVÄÄ: Hyvin avattu nykyisen mallin ongelmia. Esitetty malli olisi varmasti hyvin toteutettuna toimiva ratkaisu.
HUONOA: Työ on esitetty varsin vaikeaselkoisesti. Itse ratkaisu on varsin raskas, ja ennen kaikkea perustuu koulun omistamiin tietokoneisiin, joka on kustannustehokkuusmielessä kestämätön ratkaisu.

Tuomari C
Tietoturva OK, mutta ratkaisun kuvaus epätäydellinen.

Tuomari D
Ratkaisu perustuu opiskelijoiden omien tietokoneiden käyttöön. Nykymallissa havaittujen tietoturvaongelmien kuvaus on joukon paras, erityisesti kiinnitin huomita koetehtävien suojattuun jakeluun liittyvään salasalasanojen hallinnan puutteiden kuvaukseen. Ehdotettuun ratkaisuun sisältyvien tietoturvahaasteiden ja -kontrollien kuvaus oli ohut.

8 DigabiEvo Olli Koskinen GFDL 1.3
Tuomari A
Työ ehdottaa järjestelmän muuttamista “thin client” -suuntaan niin, että koulut omistaisivat tarvittavat päätelaitteet ja koeohjelmisto käynnistetään verkon yli. Suuren laitemäärän hankkiminen ja ylläpitäminen kouluissa on erittäin hankalaa. Työ pohtii, miten laitteistosta saataisiin eri tilanteissa hyötyä, eikä kyseessä olisi pelkkä yo-koelaitteisto. Työ keskittyy siihen oletukseen, että usb-käynnistys on suuri tietoturvariski.Tuomari B
HYVÄÄ: Erinomaisen selkeästi esitetty thin client -ratkaisu. Valittua ratkaisua on tarkasteltu monipuolisesti eri näkökulmista. Ennen kaikkea käyttöönottosuunnitelma ja käyttö muussa kuin koetilanteessa miellyttävät. Ratkaisu voidaan jalkauttaa vaiheittain nykyisen rinnalla. Vaikka työ jää syvyydessä jälkeen muutamasta muusta hyvästä kilpailutyöstä, on ratkaisu konseptina kuitenkin kaikista ehyin ja uskottavin tulevaisuutta ajatellen.
HUONOA: Laitehankinnat nousevat suurehkoiksi, vaikkakin esitetty 100€ / pääte ei vaikuta kalliilta. Realistisesti näin halpojen laitteiden valinta saattaa osoittautua jopa hieman laadukkaampia laitteita kalliimmaksi

Tuomari C
Kattava Thinclient, mainio ratkaisu jos kouluihin voidaan hankkia halvat päätelaitteet tätä varten (onko realistista?)

Tuomari D
Ratkaisu hylkää filosofian, jossa koeympäristö rakennetaan opiskelijan omien laitteiden varaan. Sen sijaan ehdotetaan Thin Client -ratkaisua, jota hyödynnettäisiin paitsi koetilanteessa myös oppimisen tukena kursseilla – näin yo-koetilanteessa tekninen ratkaisu ja koejärjestely olisi jo tuttu.  BYOD-mallin heikkoudet tuodaan hyvin ilmi paitsi vilpin helppouden näkökulmasta myös teknisen ympäristön monimutkaisuuden ja epäluotettavuuden myötä. Ratkaisu painottaa teknisen ympäristön eheyden merkitystä ja esittää ratkaisuja keskeneräisten koevastausten turvaamiseen mahdollisissa ongelmatilanteissa.