Ylioppilaskokeen järjestäminen

Ylioppilaskoe on yksilökoe, jonka tavoitteena on mitata kokelaiden osaamista lukion opetussuunnitelman mukaisesti. Kokeet tehdään kahdesti vuodessa, eli kunkin aineen koepäiviä on kalenterivuodessa kaksi. Koetehtävät laaditaan ylioppilastutkintolautakunnassa. Tyypillisesti koetehtävät laatii ylioppilastutkintolautakunnassa työskentelevä 3-8 hengen ryhmä. Koe laaditaan kokonaisuutena, eli tehtävät täydentävät toisiaan niin vaativuuden, sisältöjen kuin vastaustyypin (tehtävänannon) mukaan.

Saman tutkintokerran kokelaiden suorituksia verrataan keskenään. Jos saman tutkintokerran kokelaat ovat tehneet keskenään erilaisia kokeita, luotettava ja tasa-arvoinen vertailu on mahdotonta. Kokeen siis on onnistuttava kaikkien kokelaiden kohdalla sille määrättynä koepäivänä. Sähköistämisprojektissa ei voida muuttaa tutkinnon järjestämistapaa, vaikka useamman vuosittaisen kokeen järjestäminen nykyistä pienemmille ryhmille helpottaisikin koejärjestelyjä ja vähentäisi epäonnistumisen kustannusta.

Ylioppilastutkinnon järjestämisen kustannukset jakautuvat ylioppilastutkintolautakunnan, lukion ja kokelaiden kesken. Kokelaat maksavat tutkintomaksun, joka kattaa tehtävänlaadinnan ja arvostelun lautakunnassa. Kokelaat myös vastaavat omista välineistään, eli kokeessa käytettävästä tietokoneesta. Lukiot voivat tarjota kokelaille tietokoneen, mutta sitä ei nykyisessä taloustilanteessa voida edellyttää.

Lukio vastaa tutkinnon käytännön järjestelyistä. Nykyisessä sähköisessä ylioppilaskokeessa siihen liittyvät koetilan sähköt, tietoliikenne, akkuvarmennettu sähkönsyöttö ja palvelimet. Lautakunta vastaa kokeessa käytettävistä ohjelmistoista, ohjeistuksesta ja toimittaa nykyisessä sähköisessä yo-kokeessa käytettävät muistitikut. Millään osapuolella ei ole mahdollisuuksia käyttää tutkinnon järjestämiseen merkittävästi nykyistä enemmän resursseja. Resursseja ei voida siirtää helposti osapuolelta toiselle (esim. YTL ei voi kerätä lisää tutkintomaksuja ja tarjota kaikille lukiolaisille tietokonetta).

Ylioppilaskokeesta säädetään seuraavissa lainkohdissa:

  • Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (26.8.2005/672)
  • Lukiolaki (21.8.1998/629)

Ylioppilastutkinnon on oltava esteetön. Erityisryhmät voivat hakea erityisjärjestelyjä kokeen suorittamiseen.