Käyttäjäryhmien kuvaus

Käyttäjäryhmät kuvataan kokonaisuuden hahmottamiseksi. Kilpailutyön on syytä huomioida eri käyttäjäryhmien tarpeita. Se minkä ryhmän/ryhmien toiminta muuttuu suhteessa nykytilanteeseen jää kilpailutyön arvioitavaksi.

  • Ylioppilaskokelaat ovat lukumääräisesti selvästi suurin käyttäjäryhmä. Kokelaille halutaan tuottaa riittävän ennustettava ja toimiva koetilanne. Koetilanteessa kokelaiden on hyvä pystyä keskittymään itse koesuoritukseen teknisen ympäristön sijaan. Koetilanteessa kokelaat tunnistetaan henkilötodistuksella. Vastausten arvosteluvaiheessa on voitava luottaa siihen, että vastaukset ovat opiskelijan itsensä tuottamia. Laiterikon sattuessa kokelaan on voitava jatkaa suoritustaan toisella tietokoneella. Kokelas haluaa välttää yllätyksiä, jotka häiritsevät koesuoritusta.
  • Koetehtävän laatijan on ymmärrettävä teknisen ratkaisun vaikutus tehtäviin ja vastaamiseen. Esim. miten tehtävien kuvaukset ja niissä käytetyt aineistot esitetään kokelaille. Tämä vaikuttaa mm. tehtävien ja tehtäväaineistojen muotoiluun. Lisäksi tehtävänlaatijaa kiinnostaa, mitä ohjelmistoja vastaamisen yhteydessä on käytettävissä ja kuinka mahdollisten kuvien/matemaattisten kaavojen/ruudunkaappausten ym. hyödyntäminen vastauksissa tapahtuu.
  • Kokeen valvojat ovat fyysisesti paikalla kokeen suorituksen ajan ja valvovat kokelaiden toimintaa. Kokelaiden suorituksia valvoo kokelasmäärästä riippuen tyypillisimmin 1-5 henkilöä. Valvojien tehtävänä mm. on tunnistaa vilpin yritykset ja seurata, että vastaaminen tapahtuu sääntöjen ja määräysten mukaan, esim. ilman keskustelua. Kokeiden valvojat ovat tyypillisesti koulun opettajia. Kokeen valvojat haluavat välttää kaikkia teknisiä ongelmia ja yllätyksiä, jotka häiritsevät koetilannetta ja vaativat välitöntä toimintaa.
  • Lukiolla koejärjestelyjen teknisen toteutuksen suorittaa monessa paikassa tähän joko erikseen palkattu tai koulun palkkalistoilla oleva tekninen asiantuntija. Hänen on ymmärrettävä ja pystyttävä toteuttamaan määräysten mukainen koeympäristö. Ylioppilastutkintolautakunta toimittaa omalta osaltaan tarvittavat materiaalit (esim. nykytoteutuksessa muistitikut ja kryptatut koepaketit). Asiantuntijalla on yleensä paljon töitä jo valmiiksi ja hän haluaa päästä ylioppilaskokeiden järjestelyistä mahdollisimman pienellä työllä.
  • Lukion rehtori vastaa ylioppilaskokeiden järjestämisestä ja läpiviennistä koulussa. Rehtori kaipaa varmuutta siitä, että tekninen järjestely on toimintavarma kerrasta toiseen ja koepäivän järjestelyt toimivat. Rehtorin on hyvä ymmärtää, mitä järjestelyt vaativat etukäteen ja mitä koepäivinä. Rehtori haluaa välttää monimutkaisia koejärjestelyjä, koska ne vaativat hänen johtamaltaan lukiolta paljon työtä.
  • Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri huolehtii tutkinnon toimeenpanosta. Pääsihteeriä kiinnostaa tehtävien laatimisen ja jakelun, sekä kokeiden järjestämisen vaatima työmäärä. Nykyisellään esim. tikkujen kirjoittaminen ja logistiikka kouluille, tehtävien ja aineistojen laadinta ja käsittely, sekä jakelu kouluille vaativat paljon työtä. Pääsihteeri haluaa yksinkertaisen ja edullisesti ylläpidettävän koejärjestelyn, jota on helppo kehittää vastaamaan tutkinnon muuttuvia vaatimuksia. Pääsihteeri haluaa välttää vilppiä ja epäonnistuneita koejärjestelyjä, jotka vaarantavat ylioppilastutkinnon maineen.

Näiden käyttäjäryhmien lisäksi valittu järjestelmä vaikuttaa välillisesti myös esim. lukion opettajiin tai laitteita hankkiviin opiskelijoiden vanhempiin.