Tävlingen

De första elektroniska studentproven ordnades hösten 2016. Provet bygger på den systemarkitektur som testats i kursprovsprogrammet Abitti, där både servrarna och examinandernas datorer startas upp via USB-minnen. Det är ett fungerande – men ingalunda idealiskt – koncept.

Vi samlar in idéer om det digitala studentprovets framtid genom att ordna en öppen tävling, där deltagarnas uppgift är att beskriva en genomförbar digital plattform för studentprovet. De ska ta fram tekniska lösningar som underlättar anordnandet av provet, skonar oss från USB-minnen och förbättrar informationssäkerheten under provtillfället.

Tävlingsbidragen ska innehålla förslag på en lösning för det digitala studentprovet som är genomförbar med befintlig teknik. Bidragen kan innehålla en Proof of Concept-lösning, men det är inte nödvändigt. Det kan mycket väl räcka till med en beskrivning av tekniken och principerna för systemet. Dessutom innehåller ett väl utformat tävlingsbidrag även en övergripande beskrivning av lösningen med tanke på användbarhet, underhåll, dataskydd och kostnader.

Information om det nuvarande elektroniska studentprovet finns exempelvis på följande ställen:

  • Vi har samlat på tävlingens webbplats material om användare, betingelser, den nuvarande elektroniska provmiljön och möjliga utvecklingsriktningar.
  • Allmänna föreskrifter och anvisningar för studentprovet (https://www.ylioppilastutkinto.fi/se/studentexamen/foereskrifter), speciellt bilagorna 1 och 2.
  • Studentexamensnämndens kursprovssystem Abitti (https://www.abitti.fi) är en fungerande demoversion av det nuvarande provsystemet. Studentprovssystemet är på många sätt identiskt med Abitti.
  • Uppgifterna i övningsprovet våren 2016 och beskrivningarna av bra svar (https://www.ylioppilastutkinto.fi/se/studentexamen/ovningsprov-6-4-2016) ger en bild av provuppgifterna.

De ovan nämnda dokumenten innehåller inte nödvändigtvis all den information som behövs. Därför kan deltagarna i tävlingen ställa frågor till utvecklarna av det elektroniska studentprovet via webbplatsen. För att alla berörda ska få tillgång till samma information svarar studentexamensnämnden inte på frågor som ställs privat eller på andra plattformar. Viktig information om tävlingen förmedlas via Twitter, #hackabi2. Deltagarna kan självfallet också använda andra källor än de ovan nämnda som underlag för sitt bidrag.

Tävlingsbidragen eller länkarna till bidragen ska skickas per e-post till lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. Meddelandet kan exempelvis innehålla en länk för nedladdning av bidraget. Tävlingstiden slutar den 15 januari 2017. Deltagarna får publicera sina bidrag före detta datum. Det är tillåtet att delta i tävlingen med signatur.

Tävlingsjuryn består av design director Markus Berg (Futurice Oy), IT-specialisten Petteri Järvinen, cyber security advisor Erka Koivunen (F-Secure Oy) och senior consultant Toni Strandell (Reaktor Oy).

Studentexamensnämnden förbinder sig att lösa in de tre bästa tävlingsarbetena för 1 000 euro var. För detta behöver nämnden deltagarens (deltagarnas) personuppgifter. Tävlingsbidrag kan också lämnas av en sammanslutning som har ett FO-nummer (företag eller organisation).